Over NBN

Missie

De missie van het NBN luidt: het bevorderen van het effectief en moreel handelen van mensen in organisaties.

Nieuwe toekomst voor NBN

Op 16 januari 2020 kwam een elftal bedrijfsethici samen in De Schuur in Utrecht om te discussiëren over de toekomst van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland. Dit deden we aan de hand van de volgende vragen:

  • In hoeverre heeft het NBN een vastomlijnde visie en theoretisch ankerpunt nodig, bijvoorbeeld het gedachtegoed van Henk van Luijk?
  • Is het NBN bij uitstek een lobbyorganisatie, of eerder een beroepsvereniging?
  • Moet het NBN zich uitstrekken naar studenten bedrijfsethiek, en zo ja: hoe?

Uit de discussie kwam naar voren dat het NBN het een toekomst kan krijgen door een duidelijke visie te ontwikkelen en uit te dragen. Daarbij dient het netwerk zich te ontwikkelen tot een plek “door en voor professionals”, oftewel: een platform waar bedrijfsethici en geïnteresseerden ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.

Doelstelling

NBN wil een nieuwe weg inslaan als kenniscentrum voor ethisch handelen in het bedrijfsleven en de, overheid, en als leerorganisatie en platform voor bestuurders en professionals die zich met ethische vraagstukken bezighouden, en iedereen die ethiek, integriteit, en compliance een warm hart toedraagt. Het doel is om NBN een denktank te ontwikkelen voor de verduurzaming van onze samenleving vanuit bedrijfsethisch perspectief.

Geschiedenis

In 1986 richtte Henk van Luijk (bedenker van het 7 stappen tellende onderzoeksplan voor dilemma’s) het Nederlands Overleg Bedrijfsethiek op. Het doel hiervan was om het thema bedrijfsethiek op te nemen in de bedrijfsvoering van organisaties. Van Luijk signaleerde toen al dat bedrijven ethiek wel belangrijk vinden, maar altijd ondergeschikt aan het maken van winst. In 1990 ontstond het Net werk Bedrijfsethiek Nederland om bedrijfsethiek en goed bestuur structureel in het organisatiebeleid te integreren. De hoogtepunten van de NBN-activiteiten zijn de jaarlijkse Henk van Luijk-lezingen in samenwerking met Nyenrode Business University en de NBN-Rabobank Scriptieprijs bedrijfsethiek/verantwoord ondernemen voor studenten van hogescholen en universiteiten. Ook organiseert het NBN bedrijfsethische diners en reflectie- en discussiesessies over bedrijfsethiek en integriteit.

Het NBN verenigt

  • Mensen die binnen bedrijven, de overheid en andersoortige instellingen actief werken aan het vormgeven van organisatie-ethiek;
  • Bedrijfsethici, coördinatoren goed bestuur & integriteit en MVO-ontwikkelaars;
  • Bestuurders, politici en opiniemakers;
  • Onderzoekers naar ethiek binnen organisaties;
  • Studenten en docenten bedrijfsethiek aan hogescholen en universiteiten
  • Europese en internationale vakgenoten.

Bestuur

Antoon van den Boogaard, voorzitter en eigenaar onderneming EthiekZaak

Wil Houtzager, secretaris en partner van NextHRM

Promotiegroep

NBN-bedrijfsethiek heeft krachtige ambities en ontwikkelt die in samenspraak met collega’s vanuit het openbaar bestuur, bedrijfsleven, onderwijs en politiek.