PERSBERICHT: NBN Rabobank Scriptieprijs

(for English, see below) PERSBERICHT Het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland (NBN) looft ieder jaar de NBN-Rabobankscriptieprijs uit. Ook dit jaar maakt de student met de beste afstudeerscriptie op het gebied van bedrijfsethiek, integriteit en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen kans op een prijs van €1.500.

De prijs wordt mogelijk gemaakt door Rabobank. Deadline voor inzenden is 1 maart 2015; uploaden kan door hier te klikken. De uitreiking vindt plaats op 16 juni bij Tilburg University.

NBN-Rabobankscriptieprijs 2015

De NBN-Rabobankscriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de schrijver of schrijfster van de beste afstudeerscriptie met bedrijfsethiek, integriteit en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid als hoofdonderwerp. Ook kunnen scripties worden ingediend waarbij bedrijfsethiek een belangrijke invalshoek is binnen een bredere probleemstelling. Met de scriptieprijs wil het NBN studenten stimuleren zich te richten op bedrijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie daarvan in de strategieontwikkeling en bedrijfsvoering van ondernemingen. Voor zowel master- als bachelor-scripties is er een prijs van € 1.500,- beschikbaar. De prijs wordt mogelijk gemaakt door Rabobank.

Samenstelling jury en beoordelingscriteria

Een vakkundige jury zal zich buigen over de inzendingen. Dit jaar bestaat de jury uit:

 • Dhr. Theo Dijt: ondernemer en houdt zich bezig met organisatie en – mensontwikkeling
 • Dhr. Harry van der Kamp: oud voorzitter VNO-NCW en gepensioneerd
 • Dhr. Johan Wempe: lector Governance, Saxion Hogeschool, bestuurslid Stichting Groen Gas Nederland en is werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dhr. Arjo Klamer: hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de faculteit Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dhr. Wim Dubbink: hoogleraar bedrijfsethiek aan de Universiteit van Tilburg
 • Dhr. Rien Brouwer: docent HRM/ethiek bij INHOLLAND, Haarlem. Hij geeft daarnaast ook les in onderzoeksmethodologie. Verder is hij actief bij ‘De Denkfabriek’

De jury zal letten op de volgende aspecten:

 • grondigheid van het onderzoek
 • oorspronkelijkheid
 • bedrijfsethische relevantie
 • innovatief karakter
 • wetenschappelijke waarde
 • logische opbouw en taalgebruik
 • praktische toepasbaarheid

Inschrijven

Studenten kunnen hun afstudeerscriptie tot uiterlijk 1 maart 2015 insturen. De scriptie dient in het kalenderjaar 2014 goedgekeurd te zijn bij een in Nederland gevestigde universiteit of hbo-instelling. Scripties dienen digitaal te worden aangeboden via de website van het NBN: upload

Prijsuitreiking

De winnaar van de NBN-Rabobank Scriptieprijs wordt tijdig schriftelijk op de hoogte gebracht. De uitreiking van de scriptieprijs vindt dit jaar plaats op 16 juni 2015 bij Tilburg University. Het uitreiken van de prijs wordt ingebed in breed evenement met diverse sprekers en activiteiten.

Meer informatie over het NBN en de NBN-Rabobankscriptieprijs vindt u op www.bedrijfsethiek.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Antoon van den Boogaard (Voorzitter NBN) via antoon@ethiekzaak.nl of 06-45 49 44 45.

 

ENGLISH

Press Release

Every year the Dutch Business Ethics Network (NBN) awards the NBN-Rabobank Thesis Award. The student with the best thesis in the field of business ethics, integrity and / or CSR gets the chance to win a prize of €1500. The award is made possible through the sponsorship of Rabobank. Submission deadline is March 1st, 2015. Upload possible through clicking here. The ceremony takes place on June 16 at Tilburg University.

NBN-Rabobank Thesis Award 2015

The NBN Rabobank Thesis Award is given annually to the author of the best thesis in the field of business ethics, integrity and / or social responsibility. Alternatively a thesiss focusing on business ethics as part of an important perspective within a broader problem can be submitted. The goal of this thesis competition is to encourage students to focus on business ethics and corporate social responsibility, and then implement it into the strategy development and operations of companies. For both master and bachelor theses, a prize of € 1500,- is available, made possible by Rabobank.

Jury and assessment

An expert jury is going to examine the submissions. This year’s jury consists of:

  • Mr. Theo Dijt: entrepreneur and engaged in organization and – human development
  • Mr. Harry van der Kamp: former chairman VNO-NCW
  • Mr. Johan Wempe: lecturer Governance, Saxion University, board member of Stichting Green Gas Netherlands, currently mworking at the Erasmus University Rotterdam
  • Mr. Arjo Klamer: professor in the economics of the arts and culture at the Faculty Erasmus School of History, Culture and Communication at the Erasmus University Rotterdam
  • Mr. Wim Dubbink: professor of business ethics at Tilburg University
  • Mr. Rien Brouwer: teacher HRM / ethics at INHOLLAND, Haarlem. He also teaches research methodology, active member of “The Think Factory”

The jury considers the following aspects:

 • Thoroughness of the investigation
 • originality
 • business ethics relevance
 • innovative character
 • scientific value
 • logical structure and language
 • practicality

Registration

Students can submit their thesis until March 1, 2015. The thesis must be approved in calendar year 2014 at a university established in the Netherlands or a college setting. Theses must be submitted digitally via the NBN website: upload

Award ceremony

The winner of the NBN Rabobank Thesis Award will receive a written notification. The award ceremony, embedded into a larger event with several speakers and activities, takes place on June 16, 2015 at Tilburg University.